Artikel 1: Inleidende bepaling
One Day Business Retreat is een dag programma ontwikkeld door Inspired ByBar Events & PR, oprichtster en eigenaresse Barbara Markovits-Spaans, KVK73463884, BTW nr. 164130834B01. Inspired ByBar Events & PR is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van evenementen.

Artikel 2: De reservering opdracht
Aanmelding/reservering geschiedt door het registeren via de website www.onedaybusinessretreat.com, telefonisch of per email: info@onedaybusinessretreat.com. Na confirmatie per e-mail door en het betalen van de aanbetaling is de boeking definitief. In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale som. Indien de hoofdboeker/deelnemer besluit te annuleren behoudt One Day Business Retreat zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 6. De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende de deelnemers verstrekken aan Inspired ByBar Events & PR via de email: info@onedaybusinessretreat.com.

Artikel 3: Betaling
Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele som per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen op ING bankrekeningnummer: NL89INGB0009309642 tnv Inspired ByBar Events & PR. De overige 50% wordt betaald minimaal 7 dagen, voordat het event plaats vindt. Bij niet tijdig betalen is de deelnemer in verzuim. Indiende betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Inspired ByBar Events & PR behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten van 50% in rekening te brengen.

Artikel 4: Wijziging datum door hoofd boeker/bedrijf
De hoofd boeker kan de datum van de One Day Business Retreat eenmaal wijzigen na bevestiging, maximaal 1 maand vóór het event plaats vindt. Echter, kan dit alleen schriftelijk per e-mail en nadat de volledige betaling is voldaan. Daarnaast is een andere datum alleen mogelijk in overleg met alle betrokkenen, locatie, sprekers entertainers. De datum zal opnieuw schriftelijk bevestigd worden. Extra kosten zoals aanbetaling locatie, spreker etc. zullen moeten worden doorberekend. Ter overleg zullen deze kosten transparant zijn en beschikbaar worden gesteld door Inspired ByBar Events & PR aan de hoofd boeker ter verantwoording.

Artikel 5: In-de-plaatsstelling
Een deelnemer kan zich laten vervangen door een ander persoon. Het wijzigen van een deelnemer is kosteloos maximaal 1 week vóór aanvang van het event. De communicatie dient via de hoofd boeker schriftelijk via email te geschieden.

Artikel 6: Annulering door de deelnemer(s)/hoofd boekerAnnulering: One Day Business Retreat
Annuleringen dienen altijd per e-mail te worden gemeld bij info@onedaybusinessretreat.com door de hoofd boeker. De dag dat deze schriftelijke annulering binnenkomt, geldt als de annulerings datum.

Artikel 8: Opzegging/annulering door Inspired ByBar Events & PR
Inspired ByBar Events & PR heeft als organisator van het eventOne Day Business Retreat het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van One Day Business Retreat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Denk aan noodweer, natuurramp, dreigingen. In het geval van deze omstandigheden (24 uur van te voren tot de dag zelf) behoudt One Day Business Retreat het recht om 50% van de aanbetaling te behouden, voor de gemaakte kosten. Er zal in overleg met de hoofd boeker een nieuwe datum worden aangeboden.

Artikel 9: Wijzigingen door Inspired ByBar Events & PR
9a. Inspired ByBar Event & PR heeft het recht om wijzigingen met betrekking tot het event One Day Business Retreat door te voerenen de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10.9b.Bij onvoldoende deelname onder de 12 personen zal het event worden verplaatst naar een andere datum in overleg met de hoofdboeker maximaal 7 dagen voordat het event plaats vindt.
9c. Bij ziekte van een van de sprekers zal Inspired ByBar Events & PR voor een gelijkwaardige spreker zorgen of in overleg met de hoofd boeker het event naar een andere datum verplaatsen. De deelnemers/hoofdboeker worden zodra de wijziging bekend is – maar minimaal 24 uur voordat het event plaats vindt -door Inspired ByBar Events & PR geïnformeerd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Onverminderd het bepaalde is One Day Business Retreat verplicht tot uitvoering van de overeenkomst. Overeenkomstig met de verwachtingen die de deelnemer/hoofdboeker op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Hieronder verstaat men: een dag programma georganiseerd en begeleid door InspiredByBar Events & PR met een Mindfulness trainer, een Power breath instructor, een yoga of kickboks leraar, een stilte wandeling in de natuur, inclusief koffie/thee/gezonde lunch/snacks. Eén themaspreker wordt gekozen uit het aanbod door de hoofd boeker of organisator in overleg met Inspired ByBar Events & PR.

Artikel 11: Verplichtingen van de hoofd boeker/deelnemers
De hoofd boeker/deelnemers zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen/regels van de One Day Business Retreat ter bevordering van een goede uitvoering van dit event en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan zichzelf of derden. Ook is One Day Business Retreat niet aansprakelijk wanneer er spullen tijdens de retreats verdwijnen, gestolen of vergeten worden.

Artikel 12: Klachten
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan Inspired ByBar Events & PR, Barbara Markovits-Spaans zodat direct naar eenoplossing kan worden gezocht.

Artikel 14: Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.De deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de deelnemers/hoofd boeker akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Close Menu